แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ […]

วันที่ 11 เมษายน 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับรายงานตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 เมษายน 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับรา […]

วันที่ 10 เมษายน 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับรายงานตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 เมษายน 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับรา […]

วันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) ได้จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL: Project Based Learning) ในหัวข้อ “การจราจรปลอดภัย”

ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ […]

วันที่ 6-8 เมษายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายจิตตปัญญาและการพัฒนาหัวข้อโครงงานภายใต้บริบทท้องถิ่น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2 และ 5.2

วันที่ 6-8 เมษายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แ […]

วันที่ 8 เมษายน 2564 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)1โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Tools สำหรับการสอนในยุค 4.0” แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2564 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ […]

วันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะผู้บริหาร คณะครู และลูกจ้างประจำ รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำโดยน […]