โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นศูนย์ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เป็นโ […]

มอบเกียรติบัตรและเชิดชูเกียรตินักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลจากการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงราย

นายสิริชัย มีโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเ […]

มอบเกียรติบัตรเชิญชูเกียรติ นักเรียนที่มีผลการสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ม […]