ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤตยชญ์ ไชยวงค์ และนางสาวภารดี สลีสองสม นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤตยชญ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ นางศิวากร […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภารดี สลีสองสม ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ เด็กหญิงมานิตา ทายะนา ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขากีฬาและนันทนาการ โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภา […]

ขอแสดงความยินดีกับ ครูอัศวิน ธะนะปัด คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ระดับดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ ครูอัศวิน […]

ขอแสดงความยินดีกับ ครูชีวัน สันธิ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (ประเภทบรรยาย)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ ครูชีวัน […]

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพณทรรศน์ ชัยประการ และนายสิรวิชญ์ เหล่าลาภะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพณ […]

ขอแสดงความยินดีกับทีมละครวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทีมละครวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ ครูจิรพร แสงโปร่ง และครูจุฑามาศ ท้าวมะณี ที่ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับประเทศ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ ครูจิรพร […]