วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย

ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคล […]

วันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวการบริการและการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาบนพื้นฐานวัฒนธรรม

ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ท่านรองศุภรินทร์ พรมรินทร์ รอง […]

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ประจำปี 2562

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มส […]

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารโดย ท่านผู้อำนวยการส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารโดย ท่านผู้อำนวย […]

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้รับทุนการศึกษา

ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร […]

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกันทำบุญตักบาตรในกิจกรรมตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย

ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลา […]

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี […]

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลกรและนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรในกิจกรรมตักบาตร วิถีธรรม วิถีไทย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคล […]

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ในวันที่ 26-27 ส […]

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร และคณะครูในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ได้ต้อนรับคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลโครงการการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารโดย ท่านผู้อำนวยกา […]