นางสาวภารดี สลีสองสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

นางสาวภารดี สลีสองสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 โร […]

พิธีมอบรางวัลนักเรียนตามโครงการ เพชรดำรง โดยมอบรางวัลนักเรียนเพชรดำรง ประเภท 2 (นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดลำดับที่ 1 – 3 ในแต่ละระดับชั้น) และประเภทที่ 3 (นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของกลุ่มสาระในแต่ละระดับชั้น) ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดพิธีมอบรางวัลนักเรียนตาม […]