ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภารดี สลีสองสม ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ เด็กหญิงมานิตา ทายะนา ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขากีฬาและนันทนาการ โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภา […]

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายชรินทร์ มณีมูล นางสมาภรณ์ ภิญโญ นางทิพวรรณ จินตนาวัฒน์ นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา และจิรพร แสงโปร่ง ครูผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายชรินทร์ มณีมูล นางสมาภรณ […]