วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่1(ภาษาอังกฤษ) ได้จัดพิธีจบหลักสูตรให้กับนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนพิเศษ MEP ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก ในการศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศษในห้องเรียน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเครา […]