วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับคณะครูและนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยา ในการมาศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงวิชาการในด้านการเรียน

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห […]

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดลําปาง ในการมาศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห […]

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน2562  ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการไปแข่งขันโครงงานวิชาการ Genius Olympia 2019 Oswego New York, USA ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน2562 ขอแสด […]