กเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพลายเว้น (Drawing) ครั้งที่ 2 ของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ด้วยกลุ่มสา […]