ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ว่าด้วย การประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายสินค้า และอุปกรณ์การเรียน ในร้านค้าสวัสดิการเครื่องเขียน พ.ศ. ๒๕๖๒

สวัสดิการเขียนเครื่องเขียน

ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ว่าด้วย การประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายขนมเบเกอรี่ นมและผลิตภัณฑ์จากนมในร้านค้าสวัสดิการนม พ.ศ. ๒๕๖๒

เบเกอรี่