เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา มีศักยภาพสู่
  ความเป็นพลโลก
 2. นักเรียนมีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล
 4. โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 5. โรงเรียนมีสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

 

Goals

 1. Become high-quality world class citizens and excellent learners in academic works, arts, musics and sports.
 2. Become learners who have life skills, high moral, ethical values and desirable characteristics based upon the philosophy of Sufficiency Economy.
 3. Become the high-quality World Class Standard School.
 4. Become the potential school to use good governance in management system.
 5. Become the learning society school by using differentiated technology and learning linkages.

Post Author: ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *