พันธกิจ

พันธกิจ      

1.พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล

2.ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนมีคุณภาพตามศักยภาพ

3.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

4.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี.

สารสนเทศที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย

5.ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญานานาชาติ

6..ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีสุขภาพที่ดีและปลอดจากสารเสพติด

7.พัฒนาโรงเรียนโดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

8.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

Mission

  1. To implement education standard and World Class Standard School.
  2. To support and develop learners’ qualities through their potential abilities.
  3. To encourage and develop learners to have moral, ethics and desirable .characteristics based on the philosophy of Sufficiency Economy.
  4. To develop a learning society inside the school by using a variety of .resources and modern technology.
  5. To support and encourage learners to take part in preserving the .environment, Thai culture, customs and traditions and to gain awareness .of other international cultures.
  1. To support and encourage learners to have life skills, healthy and a drug-.free lifestyle.
  2. To develop by using quality system management with good governance.
  3. To support and encourage learners’ parents, their communities, other government offices and non-government organization to participate in developing educational management.

 

Post Author: ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *